Taxivervoer tegen openbaar-vervoertarief voor personen met een lichamelijke of geestelijke beperking (voor ritten, anders dan naar huisarts, ziekenhuis of therapeut)
in de gemeente Laarbeek

Iemand die door ziekte of handicap geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening en valt onder de doelgroep WMO voor de taxi. Dit vervoer wordt uitgevoerd in een taxi of taxibusje, hiervan kunt u gebruik kunt maken tegen openbaar vervoertarief. Daarnaast heeft de gemeente Laarbeekl ook een doelgroep 70+ aan de Mobitax toegevoegd, hiervan kunt u gebruik maken tegen een door de gemeente vooraf vastgesteld tarief. Voor alle doelgroepen geldt dat ze door de gemeente Laarbeek geïndiceerd dienen te worden en in het bezit moeten zijn van een vervoerspas.

Waarvoor is de Mobitax Laarbeek bedoeld?
Dit vervoerssysteem is bedoeld om het leven van alledag te kunnen voortzetten zoals met de taxi boodschappen doen, een bioscoop, theater of kerk bezoeken, naar familie en kennissen in de regio te gaan of voor het bezoek van een ziekenhuis. De voorziening is een tegemoetkoming en beperkt zich tot de regio.

Het vervoersgebied
De gemeente Laarbeek heeft een vervoersgebied vastgesteld waarbinnen alle doelgroepen mogen reizen. De taxirit begint of eindigt altijd op het grondgebied van de gemeente Laarbeek. Binnen het vervoersgebied is het mogelijk om over maximaal 5 zones te reizen, zijnde de zone waar wordt ingestapt en de zone waar wordt uitgestapt en maximaal 3 tussenliggende zones.
Daarnaast heeft de gemeente enkele puntbestemmingen aangewezen die ten aller tijden bereikt moeten kunnen worden. Dit zijn de ziekenhuizen en revalidatiecentra in de volgende plaatsen: Boxmeer, Deurne, Eindhoven Geldrop, Helmond, Veghel, Veldhoven.

Begeleiding
Een klant moet (eventueel met een begeleider) zelfstandig kunnen reizen. WMO geïndiceerde die in het bezit zijn een indicatie medisch begeleider in het kader van de WMO, kunnen zich laten begeleiden door 1 begeleider, de begeleider is vrijgesteld van betaling van het reizigerstarief. De begeleider maakt dezelfde taxirit, dient minimaal 16 jaar oud te zijn en kan geen rollator, rolstoel of scootmobiel gebruiker zijn.
Voor zowel de doelgroep WMO en 70+ geldt dat ze gebruik mogen maken van 1 sociaal begeleider, deze sociale begeleider betaalt een bijdrage die overeenkomt met de bijdrage die een pashouder betaald. Voor een sociale begeleider is geen indicatie nodig. De begeleider maakt dezelfde taxirit en kan geen rollator, rolstoel of scootmobiel gebruiker zijn.

Het bestellen van een rit
De Mobitax rijdt het hele jaar op maandag t/m zondag van 07.00 tot 01.00 uur. De rit moet minimaal 1 uur van tevoren worden aangemeld bij Van Helvoort Taxi. Een prioriteitsrit dient minimaal 2 uur van te voren worden aangemeld, dit is een rit waarbij de klant niet later op de plaats van bestemming mag aankomen dan is opgegeven, zoals een begrafenis, crematie, huwelijkssluiting of andere plechtigheden.
Het telefoonnummer voor het bestellen van een rit is 0492-363136.
Van Helvoort Taxi mag met het feitelijk afhalen maximaal 15 minuten afwijken van het doorgegeven afhaaltijdstip; zowel 15 minuten ervoor als erna (dit geldt niet voor prioriteitsritten). Ritten kunnen worden gecombineerd, hierdoor hoeft de vervoerder een klant niet rechtstreeks van ophaal – naar bestemmingsadres te rijden, deze i.v.m mogelijke combinaties.

Bij de melding dient de volgende informatie te worden doorgegeven:

  • Het nummer van de pas
  • De dag (datum) waarop gereisd wordt.
  • Het tijdstip van vertrek en eventuele aankomsttijd
  • Het ophaaladres
  • Het adres van de bestemming
  • Het aantal personen dat meereist ( inclusief begeleider)
  • Het al dan niet mee vervoeren van een rollator, rolstoel of scootmobiel
  • De gegevens van de eventuele retourrit

De klachtenregeling
Voor de Mobitax geldt een speciale klachtenregeling.
Het heeft de voorkeur om een eerste klacht te melden bij de betreffende taxichauffeur of bij de centrale van Van Helvoort Taxi. Bij klachten die niet adequaat worden opgelost en/of bij opeenvolgende klachten, kan men zich wenden tot de afdeling dienstverlening van de betreffende gemeente.

Ik wil buiten de regio reizen. Kan dat?
Wilt u verder reizen dan de eigen regio dus buiten het gebied, dan kunt U dit via Valys regelen. Zij verzorgen het vervoeren buiten de regio. Het telefoonnummer is 0900-9630

Hoe betaal ik de eigen bijdrage?
Aan het einde van het kwartaal ontvangt de doelgroep WMO van Van Helvoort Taxi een rekening met de eigen bijdrage. Deze kan U contant of via uw bank- of girorekening betalen. Ook kunt u Van Helvoort Taxi machtigen om het bedrag van Uw rekening te incasseren. U hoeft dan geen bankopdracht meer uit te schrijven. U kunt deze machtiging telefonisch aanvragen bij Van Helvoort Taxi.